Integritetspolicy

Integritetspolicy 2024 MENI AB (Tjamstanbackarna, Hotell Tjamstan)

Vi skyddar dina personuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss på MENI AB. Vi vill att du ska känna dig trygg och att vi på ett tydligt och transparent sätt berättar för dig hur vi samlar in, visar, använder, överför och lagrar din information så att du är säker på att dina personuppgifter skyddas och inte missbrukas. Vi tittar löpande över och vidtar nödvändiga åtgärder för att kunna uppfylla principerna kring ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. MENI AB utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning (GDPR).

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är MENI AB och det är till oss du vänder dig ifall du har frågor eller för att utöva dina rättigheter kring GDPR.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?

Först vill vi förklara vad personuppgifter innebär. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan även vara exempelvis bokningsnummer och IP-nummer (om de an kopplas till fysiska personer).

Uppgifter som samlas in för att hantera en bokning: När du bokar en produkt hos MENI AB (Tjamstanbackarna och Hotell Tjamstan) samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna: fullgöra din bokning, (om bokningen innefattar barn samlar vi in dessa uppgifter även för barnet förutsatt att det krävs för att fullgöra bokningen eller leverera god kundservice. Exempel på uppgifter som Hotell Tjamstan samlar in från dig kan vara: Identitetsuppgifter (till exempel namn, personnummer, adress). Kontaktuppgifter (till exempel adress och e-post). Bokningsuppgifter (till exempel bokningsnummer, reslängd, destination, vilka produkter/tjänster du beställt). Information om dina köp (vad du köpt, när, var, hur du betalade (kredit- eller annan betalningsinformation).

Uppgifter som samlas in vid användning av Tjamstanbackarna och Hotell Tjamstan digitala tjänster: När du använder någon av våra webbplatser eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, till exempel ditt IP-nummer om det kan kopplas till fysiska personer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. Mer information om vilken typ av uppgifter som samlas in i samband med användning av våra digitala tjänster kan du läsa i vår cookiepolicy som finns längst ner i dokumentet.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra gäster i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga individers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. När du lämnar personuppgifter om andra gäster måste du vara säker på att dessa gäster samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss.

Hur vi använder och lagrar dina uppgifter

(MENI ABs rättsliga grund att behandla dina personuppgifter)

MENI AB behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av flera rättsliga grunder, såsom fullgörande av avtalet, baserat på en intresseavvägning eller specifikt samtycke från dig, eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå vara nödvändig att spara för andra ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, som exempelvis en bokning.

Administration av din bokning

För att kunna leverera de tjänster/produkter du har bokat av oss (det vill säga, fullgöra avtalet) använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att ställa ut bokningsbekräftelse och andra resedokument, för att göra boendebokning och genomföra betalningen av de produkter du har beställt. Beroende på vad du har beställt, som till exempel skidpass, eller liknande används uppgifterna på motsvarande sätt för att leverera dessa produkter. Administration av din bokning inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar av exempelvis betalkort (det vill säga, fullgöra rättsliga förpliktelser).

För att kunna tillhandahålla dig god kundservice

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller till exempelvis reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och din bokning. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Detta gör vi för att kunna fullgöra avtalet med dig och med stöd av vårt berättigade intresse att ge dig god service. Vi kan också komma att använda de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet. När du kontaktar oss via telefon i kundserviceärenden, vilka inte är förenade med en bokning, behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Utskick av information

När du genomfört en bokning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om din kommande vistelse och erbjudanden kopplade till produkten (det vill säga, för att fullgöra avtalet och med stöd av vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster).

Marknadsföring och personifiering

Vi vill gärna skicka relevanta erbjudanden och nyheter till dig om våra produkter och tjänster. Uppgifter så som information kring dina tidigare köp, surfvanor och sökinställningar kan användas av oss för att kontakta dig per post, e-post eller telefon i marknadsföringssammanhang. På så sätt kan vi skräddarsy vår kommunikation så att den blir mer relevant för dig. Vi kan också skicka information om samarbetspartners produkter och tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig. Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom att tacka nej till utskicken.

Utveckling av tjänster och service

Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Det kan dock förekomma att vi använder även personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant. Detta gör vi för att fullgöra vårt avtal med dig och med stöd av vårt berättigade intresse att förbättra våra tjänster och vår service. Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning. 

Lagringstider

Vi sparar aldrig data längre än vad vi behöver och använder enbart dina personuppgifter för de ändamål som framgår av denna policy. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgift kan dock lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet. Om uppgifter behövs efter denna period för analytiska, historiska eller andra legitima kommersiella syften kommer vi vidta lämpliga åtgärder för att anonymisera dessa uppgifter så att dessa inte längre utgör personuppgifter.

De personuppgifter vi samlar in vid en bokning sparas i vår kunddatabas i fem år. Om du inom fem år från hemkomsten av resan gör en ny bokning kommer uppgifter om tidigare bokningar att sparas ytterligare fem år. Personuppgifterna lagras som underlag för marknads- och kundanalyser, för statistikändamål samt för att kunna ge dig ett bättre bokningserbjudande och bättre service. Personuppgifterna sparas också för att vi ska kunna uppfylla de lagkrav avseende tillsyn som finns för paketresor och för att det ska finnas dokumentation kring bokningen vid en eventuell reklamation. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i tio år för att vi ska ha möjlighet att försvara oss mot rättsliga anspråk. Enligt lag är vi skyldiga att bokföra och bevara vissa uppgifter som utgör räkenskapsinformation. Vi måste därför lagra dessa uppgifter i cirka sju år.

Utlämning av personuppgifter

För att kunna fullgöra den bokning du gjort hos oss, kan vi behöva dela dina personuppgifter med våra underleverantörer och samarbetspartners. Vi delar enbart personuppgifter med dessa i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla deras tjänster till dig och oss och de får enbart tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga.

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Webbanalysföretag

Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Agenter och digitala partners

När du bokar en resa via en resebyrå eller en webbplats (digital partner) som vi samarbetar med för marknadsföring av våra resor kan det förekomma att du själv lämnar personuppgifter till resebyrån eller webbplatsen. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy. När du bokar genom en agent lämnar du själv dina personuppgifter till agenten och samtycker till att agenten behandlar dessa i sin verksamhet. Agenten kan därför identifiera dig till exempel med hjälp av ditt bokningsnummer. Vi ansvarar inte för agentens hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till resebyrån.

Boendeförmedlare

Boendeförmedlare får tillgång till de personuppgifter som behövs för att en bokning ska kunna genomföras. Det är i förekommande fall uppgifter om namn och ålder för alla resenärer på bokningen och telefonnummer till beställaren.

• Leverantörer av reserelaterade tjänster

För att tillhandahålla en del av de tjänster du har beställt från oss använder vi oss av underleverantörer och avtalspartners. Ofta är det nödvändigt att vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras.

Myndighet

Om vi är skyldiga enligt lag eller om lagen så tillåter, kan vi dela personuppgifter med stat och myndigheter i den mån det är nödvändigt.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att anonymisera de personuppgifter vi har om dig. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om digDu har rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har gällande dig.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller så kallad profilering. Du är när som helst välkommen att kontakta oss för att få ett utdrag av dina personuppgifter, få dem ändrade eller raderade. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning.

Kontaktuppgifter till MENI AB rörande personuppgifter:

Tjamstan Hotell/MENI ABStorgatan 1393931 MALÅ

Cookies-policy

På våra digitala plattformar använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt. Det kan förekomma att vissa personuppgifter hanteras av cookies på våra digitala plattformar. För denna hantering gäller förutom denna integritetspolicy också vår cookiepolicy.

Kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår ovan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer på Intergritetsskyddsmyndighetens webbplats https://www.imy.se